შემოწირულობები

სამართლის მეცნიერთა კავშირის საქმიანობის ხელისშეწყობის მსურველთ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ შემოწირულობით ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით. 

 

(ა)იპ „სამართლის მეცნიერთა კავშირი“
 

საბანკო რეკვიზიტები:
 

ს.ს „თიბისი ბანკი“ 
ბანკის კოდი  TBCBGE22

 

ანგარიშსწორების ანგარიში ლარი:

GE94 TB78 7533 6020 1000 04 

ანგარიშსწორების ანგარიში ევროში:

 GE03 TB78 7533 6120 1000 09

პარტნიორები